دوستای گلم خیلی خیلی ماهین

دور اول ختم جوشن تموم شد ان شاالله با همت شما دومیش هم تمومه

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

اسما بیگی

1

10

الی

6

اسما بیگی

2

15

الی

11

سردارسپاه ارزشی ها

3

20

الی

16

زهرا قاسم پور

4

25

الی

21

زهرا حیدری

5

30

الی

26

زهرا حیدری

6

35

الی

31

زهرا حیدری

7

40

الی

36

زهرا حیدری

8

45

الی

41

زهرا حیدری

9

50

الی

46

زهرا حیدری

10

55

الی

51

خانم تقوی

11

60

الی

56

خانم تقوی

12

65

الی

61

سمیه

13

70

الی

66

زهرا سلیمانی

14

75

الی

71

اسمابیگی

15

80

الی

76

اسمابیگی

16

85

الی

81

اسمابیگی

17

90

الی

86

اسمابیگی

18

95

الی

90

عطیه زارعی

19

100

الی

96

عطیه زارعی

20

 

بند

الی

بند

دوست بزرگمون

ردیف

5

الی

1

اسما بیگی

1

10

الی

6

اسما بیگی

2

15

الی

11

سردار سپاه ارزشی ها

3

20

الی

16

زهرا قاسم پور

4

25

الی

21

مهری ژیانی

5

30

الی

26

مهری ژیانی

6

35

الی

31

خانم تقوی

7

40

الی

36

خانم تقوی

8

45

الی

41

خانم تقوی

9

50

الی

46

زهرا سلیمانی

10

55

الی

51

مریم

11

60

الی

56

مریم

12

65

الی

61

مریم

13

70

الی

66

مریم

14

75

الی

71

فرناز

15

80

الی

76

زهرا سلیمانی

16

85

الی

81

زهرا سلیمانی

17

90

الی

86

عطیه زارعی

18

95

الی

90

عطیه زارعی

19

100

الی

96

 عطیه زارعی

20